Karriär

Som medarbetare är du med och skapar Hermansson & Co. Hos oss förväntas du ta mycket ansvar och får stor frihet att utforma din egen arbetssituation. Vi tar aktivt tillvara på dina personliga styrkor och kombinerar teamwork med individuella prestationer. Hos oss gör personlig spetskompetens skillnad, samtidigt som det är laginsatsen som tar oss hela vägen i mål.

Vi tar hand om våra medarbetare och vi agerar, arbetar, lyckas och firar som ett. Hos oss blir du del i ett team bestående av handplockade, unika individer som alla bidrar både genom sin kompetens och person. Därför är det så viktigt för oss att hitta, attrahera, behålla och utveckla medarbetare som är rätt för just oss.

HERMANSSONS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att Hermansson ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. Så här skyddar vi dina personuppgifter om du söker en anställning hos oss.

Rättslig grund

För att kunna behandla din ansökan måste Hermansson registrera de personuppgifter du uppger i din ansökan. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är intresseavvägning alternativt fullgörande av avtal

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

I samband med rekryteringsprocessen registreras förutom sedvanliga personuppgifter i en ansökan och intyg/betyg, eventuellt fotografi, anteckningar från intervjuer och referenser samt resultat av bakgrundskontroll.

I samband med beställning av bakgrundskontroll delges relevanta personuppgifter till extern leverantör.

Behandlingen av dina personuppgifter sker endast i syfte att administrera din ansökan och bedöma dina meriter för att vi ska ta ställning till förutsättningarna för anställning. De delges internt, vid sidan om HR, endast de som deltar i rekryteringsprocessen, som t.ex. ansvarig chef, fackligt förtroendevald och anlitade rekryteringsfirmor. I de fall rekryteringsfirmor handhar rekryteringen upprättas alltid personuppgifts-biträdesavtal med den externa aktören.

Hur länge behandlar vi dina uppgifter?

Hermansson lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Vi kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om vi bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Hermansson. Alla dina personuppgifter som samlats in i samband med rekryteringsprocessen gallras därför ur våra system två år efter att anställningsbeslut fattats.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Du har även rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter, kräva att personuppgifter begränsas eller kräva radering av dina personuppgifter som behandlas av Hermansson i enlighet med de rättigheter som följer a lagstiftning om dataskydd. Dessa rättigheter kan dock begränsas av andra bestämmelser i dataskyddslagstiftningen eller om ett sådant krav skulle vara olämpligt i ett enskilt fall.

Du har rätt att återkalla samtycke som lämnats för viss behandling av personuppgifter.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig

För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är Hermansson & Co AB (org. Nr 556347-6810, Sturegatan 6, 11435 Stockholm, tel. 08-58741080, info@hermanssonco.se) personuppgiftsansvarig. Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och / eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@hermanssonco.se

Är du intresserad av att bli en av oss? Skriv några rader och berätta lite om dig själv till info@hermanssonco.se. För att vi ska kunna hantera din ansökan behöver vi ditt skriftliga medgivande att Hermansson & Co får hantera dina personuppgifter.